نقاش ایرانی

معرق چوب ( بقیة الله)

منا | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

  • منا

معرق چوب( کل یوم هو فی شان )

منا | يكشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

  • منا

معرق چوب( بسم الله الرحمن الرحیم )2

منا | سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

  • منا

معرق چوب( اقرا باسم ....)

منا | پنجشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

  • منا

گاری علوفه

نقاش ایرانی | پنجشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

گاری علوفه اثر جان کانستبل

John Constable

  • نقاش ایرانی

معرق چوب ( واعتصموا .......)

منا | سه شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۶:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

  • منا

معرق چوب ( یا اباصالح....)

منا | پنجشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

  • منا

معرق چوب (بسم الله الرحمن الرحیم)

منا | سه شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۴، ۰۶:۴۹ ب.ظ | ۲ نظر

  • منا

معرق چوب ( باب اسفنجی و دوستاش)

منا | جمعه, ۳ مهر ۱۳۹۴، ۰۱:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

  • منا

بیابان

نقاش ایرانی | پنجشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۴، ۰۶:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

  • نقاش ایرانی